Enerji Danışmanlığı

enerji-dansmanligi

Sanayi ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak tüketilen enerji miktarı giderek artış göstermektedir. Enerjikaynaklarının sınırlı olduğu konusunda farkındalığının tüm dünyada artması ile birlikte de enerjiyi verimli bir şekilde kullanma ihtiyacı gündeme gelmiştir.Enerji verimliliğine yönelik ilk çalışmalar,petrol krizi ve fiyat artışlarınabağlı olarak sanayileşmiş Batı ülkelerive Japonya’da başlamış ve uygulanmıştır.Konuyu incelemek amacıylaAB, ABD ve Japonya’da yapılançalışmalara ve enerji verimliliğindesağlanan iyileşmelere değinilmiştir.Türkiye’de ilk enerji tasarrufu çalışmaları,1981 yılında Elektrik İşleriEtüd İdaresi Genel Müdürlüğü’nce(EİE) başlatılmıştır.

Bu çalışmaların Ülke genelinde daha etkili ve kapsamlı yürütülmesi amacıyla 1992 yılı sonunda EİE bünyesinde Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi oluşturulmuştur. 7. ve 8. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında enerjinin verimli kullanılması konusundan bahsedilmiştir. Temmuz 2005 Kasım 2007’ tarihleri arasında Avrupa Birliği ile Türkiye’de enerji verimliliğinin arttırılması çalışmalarıile ilgili bir Eşleştirme Projesi yapılmıştır.

Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasıiçin enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla 18.4.2007 tarihli Enerji Verimlilik Kanunu’nun yayınlanması ile ülkemize enerji verimliliğine gösterilen önem daha da belirginleşmiştir.

Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 30’u, elektrik tüketiminin de yaklaşık yüzde 43’ü binalarda kullanılmaktadır. Binalardaki tüketim konusunda binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemeyi amaçlayan Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliği 5 Aralık 2008’de yürürlüğe girmiştir.

ENERJİ YÖNETİMDANIŞMANLIĞI:
Kurumunuzun enerji stratejileri varsa tekrar ele alınır, yoksa oluşturulur.Stratejiler için gerekli eylem planları oluşturularak danışmanlık hizmeti verilir. Enerji Üretim, İletim, Dağıtım konularında planlama, strateji veyönetimi danışmanlıkları “İş GüvenliğiHizmetleri” ile birlikte uyumlu birşekilde verilmektedir.

ENERJİ EĞİTİMİ:
Farklı bilgi düzeyindeki kişilere Genel ve Temel Enerji Eğitimi,Enerji Stratejileri Eğitimi,Enerji Verimlilik Eğitimi ve Akıllı Bina Eğitimleri verilmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİKDANIŞMANLIĞI:
ÖN ETÜT: Kurumunuzdaki enerji kullanımı ve iyileştirme çalışmalarının uygulanabilirliği konusunda bir önçalışma yapılarak sonucunda yaklaşık maliyet ve kazançlar hakkında fikir verecek bir fizibilite çalışması yapılır.

ETÜT: Kurumunuzdaki mevcut kullanılan ve kullanılması düşünülen tüm enerji üretim, dağıtım, tüketim alanları detaylı olarak ele alınarak yapılacak iyileştirme için gerekli tüm önlemler detayları ile belirlenir.

İncelenen sistemler özetle:
Bina Kabuğu, Kazan ve Buhar Dağıtım Sistemi,HVAC, Elektrik Üretim Sistemi,Elektrik Panoları, Reaktif Güç, Aydınlatma,Sıcak Su Dağıtım Sistemi, Hava Kompresörleri ve Dağıtım Sistemi,Motorlar, Üretim işlemleri, İşletme personeli de dahil edilerek inceleme yapılır.

VERİMLİLİK UYGULAMASI:
Yapılan etütler doğrultusunda oluşturulan rapor sonucuna göre, varsa enerji yöneticisi / enerji yönetim birimiile, yoksa ilgili personelin tamamı ile kurumunuzun yönetiminde uygulamaya geçilir. Dönemsel hedefler belirlenir ve bunların uygulanmasının neticeleri dönemsel olarak raporlanır.

BİNA ENERJİ YÖNETİCİSİ:
Yeni mevzuatlarla birlikte zorunlu hale gelen binalarda enerji yöneticisi hizmetialma konusunda ilgililere destek olunur.